Όροι χρήσης

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
Δ. ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Τηλέφωνο +30.23840.24787
Φαξ +30.23840.28012

 

Σχεδιασμός, Κατασκευή και συντήρηση Ιστοδελίδας (Design and Development)
Copyright © Φωτογραφίες (Photography)

ALFAWerbung.de
Brühlstraße 20, 72827 Wannweil, Germany
Telefon +49.(0)7121.345466
E-Mail: info (at) alfawerbung.de
UST-ID. NR DE 22 30 88 190

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στα site "Gerakari.com", είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Αννα Σαρανταρίδου και προστατεύονται από διεθνείς και ελληνικούς νόμους.

All pictures and photos on this website are protected through copyright.

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει αφ΄ενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Σύνδεσμοι (Links)
Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της - ηλεκτρονικής ή άλλης - αλληλογραφίας. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους. Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους - με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπο υπόκειται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα». Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής.
Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.


Disclaimer of liability
Liability for contents We thoroughly compiled the contents of our websites. However, we reserve the right not to be responsible for the correctness, completeness and topicality of the contents.

According to § 6 para. 1 MDStV (State Agreement on Media Services) and § 8 para. 1 TDG (German Act on Teleservices), we are, as provider of services, responsible for our own contents at these websites, i.e. in accordance with the general law. Service providers, however, are not obliged to control transmitted or saved information of a third party or to search for circumstances, which indicate an illegal activity. According to the general law, the obligation to remove information or to refuse access to it remains unaffected. In this context, we are not liable, unless we have full knowledge of any concrete infringement of law. In that case, we shall immediately remove the respective contents.

Liability for links
Our offer contains links to third party web sites. We have no influence on the contents of these external links. Therefore, we reserve the right not to be responsible for them. The respective author or provider of the external web sites is always responsible for the contents of the linked pages. We examined the linked websites with regard to a possible breach of law, when the links were set up. The linked web pages had no illegal content at the time of linking. Without concrete evidence for an infringement, however, a permanent control of the linked pages’ content is not reasonable. If we have knowledge of any breach of law, we shall immediately remove the respective links.

Copyright:
All pictures and photos on this website are protected through copyright. Each not allowed usage by copyright law needs the written approval of the provider. This is valid especially for copying, editing, translation, savings, processing respective reproduction of database contents or other electronic media and systems. It’s not allowed to produce copies and downloads of web pages for personal, private and commercial usage.


Haftungsauschluss

1. Contentinhalt
Exaplatanos, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Exaplatanos, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Exaplatanos, kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Exaplatanos, behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches Exaplatanos' liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem Exaplatanos, von den Inhalten Kenntnis hat und es Exaplatanos, technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Exaplatanos, erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat Exaplatanos, keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich Exaplatanos, hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Copyright-Hinweise:
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Auszüge, Kopien oder die Reproduktion unter Verwendung von elektronischer Systeme nur mit Genehmigung der Firma AlfaWerbung.de, Werbeagentur, Reutlingen.


4. Urheberrechtshinweise:
Alle auf dieser Website Abbildungen, Fotos und Fotomontagen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung der Anbieter. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Fotokopien und Downloads von Web-Seiten dürfen weder für den persönlichen, privaten weder für den kommerziellen Gebrauch hergestellt werden.